Ledige lokaler i skur 97 - Kneppeskjær

Ledige lokaler i skur 97 - Kneppeskjær

Oslo Havn KF søker etter et firma/operatør som kan bidra til mer gods sjøveien til Oslo.

Skuret ligger i umiddelbar tilknytning til kai og har både lager, kontor og resepsjonsfasiliteter. Skuret ble bygget som terminal for kysttrafikk med stykkgods.

Kaiområdet tilknyttet skuret ligger vest for skuret og kaien har en lengde på ca. 220 meter med god dybde. Området er i dag avgrenset iht. ISPS-regelverket.

Den del av skuret som vil bli ledig er den østre del, avmerket med rød pil på bildet.

Oslo Havn KF ønsker:
• Profesjonell aktør som har god kunnskap og erfaring med sjøtransport/ logistikk.
• Stabil aktør som har nødvendig kapital til å etablere og drive aktiv havnerettet virksomhet fremover.
• Aktør med referanser/referanseprosjekt

Leietaker vil også kunne tilbyes arealleie i tilknytning til skuret.

Parkering av private biler, herunder gjesteparkeringer avtales særskilt. 

Fakta om bygget:
Skur 97 er i et kaldt skur, bygget opp delvis av bærende stålkonstruksjon som er dekket med duk, og er sprinklet.
Takhøyden i skuret er ca. 8-10 meter. Skuret er fra 2005.

Størrelse:                         
Skur/lager ca. 3225 kvm + Kontorer ca. 500 kvm.

Ledningsnett/ Strøm mv.
Skuret er tilkoblet offentlig vann og avløp.

Leie mv:
Leie for skuret er i henhold til dagens satser følgende:

Skur: Kr 455,24 per kvm

Kontorer: kr 1288,14 per kvm

Eventuelle utearealer: kr 159,70 per kvm

Parkering: Særskilt avtale.

Strøm/ vann mv faktureres særskilt.

Visning:
Interessenter bes melde sin interesse snarest og helst innen 10 juni 2017.

Kontaktinformasjon:
Forvaltning og miljøseksjonen, Oslo Havn KF,
Postboks 230 Sentrum, 0103 Oslo
For nærmere info:
kontakt Per Tore Olsen
per.tore.olsen@ohv.oslo.no