Miljøpolitikken til Oslo Havn

Oslo Havns miljøvisjon er å jobbe for et renere hav, friskere luft og en grønnere by.

Oslo Havn KF og alle som jobber i Oslo havn påvirker ytre miljø. Oslo Havn KF er miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden. Dette bidrar til kontinuerlig forbedring, slik at vi sikrer en effektiv og veldreven havn. Arbeidet med miljø er godt forankret i foretakets formål.

§3 Foretakets formål - Oslo Havn KF

Foretakets formål er å sørge for en effektiv og rasjonell havnedrift for å tilrettelegge for effektiv og miljøvennlig sjøtransport, føre oppsyn med trafikken i kommunens sjøområde, samt forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

Havneplanmålene vi skal oppnå innen 2030:

Mål 1: Mer transport på sjø.
Mål 2: Effektiv og veldrevet havn
Mål 3: 50 % mer gods
Mål 4: 40 % mer passasjerer
Mål 5: Miljøvennlig havn og sjøtransport
Mål 6: Bidra til Oslo som attraktiv by

Miljøpolitikken i Oslo Havn består av miljøvisjonen, miljømål for 2030 og strategier med delmål. Miljøpåvirkningene for Oslo Havn er identifisert etter en overordnet risikovurdering av ytre miljø. Vi har gruppert miljøpåvirkningene slik; avfall, biologisk mangfold, estetikk og kulturminner, hav, vann og grunn, klima, energi og luft, og støy.

Strategiene viser hvordan vi kan nå miljømålene innen 2030. Avdelingene og seksjonene i Oslo Havn har konkrete miljøtiltak knyttet til delmålene med indikatorer som måles årlig for å vurdere forbedring. Identifisering av risiko og relevante miljøtiltak er knyttet til hver seksjons ansvarsområde, og revideres årlig. Skrevne regler er HMS- og miljøstyringssystemet i Oslo Havn. Gjennom kunnskap om og bruken av skrevne regler sikrer vi at Oslo Havn følger lovpålagte krav på miljøområdet, og Byrådets Byøkologiske program følges.

Miljømål for Oslo Havn 2014-2030:

 Miljøvisjonen renere hav, friskere luft og en grønnere by gjenspeiles i vår miljøpolitikk med:

  • Miljømål 1: Kutte klimagasser med mer transport på sjø
  • Miljømål 2: Slutte å forurense hav, vann grunn og luft i vår veldrevne, effektive og miljøvennlige havn
  • Miljømål 3: Beholde et godt forhold til våre naboer selv om havnen støyer, med miljøvennlig havnedrift og sjøtransport
  • Miljømål 4: Vise god arkitektur og ta vare på maritime kulturminner, og slik bidra til Oslo som attraktiv by.

 

Miljørisikovurdering for Oslo havn

Internkontrollforskriften forventer at alle virksomheter skal gjennomføre en risikovurdering for å belyse arbeidsmiljø, ytre miljø, helse og sikkerhet. HAV gjorde selv denne øvelsen 08.12.2018. Presentasjonen viser hvordan HAV gjennomført miljøriskovurderingen i 2017.

Malene under er utarbeidet av Arbeidstilsynet. Disse brukte HAV i 2017 og anbefaler andre om å gjøre det samme.

Mal for kartlegging og risikovurdering

Mal for risikodiagram med fargeskala

Mal for handlingsplan

HAVs miljørisikovurdering er gjennomgått og fulgt opp i dialog med Fylkesmannen i Oslo og Akershus.  

  
Strategier og rapporter knyttet til miljøpolitikken i Oslo Havn: 

Miljøpolitikken for Oslo Havn (kortversjon)

Miljøstatusrapport for Oslo Havn 2016

Miljøstatusrapport for Oslo Havn 2015

Miljøstatusrapport for Oslo Havn 2014

Miljøstatusrapport for Oslo Havn 2013

Miljøstatusrapport for Oslo Havn 2012

Klimastrategi (HAV 2017)

Blågrønn strategi (HAV 2014)

Støystrategi (HAV 2013) 

Maritim Kulturminneplan og estetisk veileder