Klimautslipp

Klimautslipp

Mål: Med mer transport sjøveien skal vi kutte det totale klimagassutslippet. Oslo Havn KF jobber for et renere hav, friskere luft og en grønnere by.

Sjøveien er miljøveien! Mer transport fra vei til sjø er Oslo Havns viktigste bidrag til klimaarbeidet.

Oslo Havn KF har en plan for hvordan vi kan bidra til lavutslippssamfunnet.

Innsatsområder i vårt klimaarbeid er:

1) Arbeide for å få mer transport fra vei til sjø

2) Være en pådriver og samordne klimaarbeidet i Oslo havn

3) Redusere klimautslipp fra egen virksomhet

Mer om dette i Oslo Havn KFs klimastrategi 2016-2030

Fakta vi har lagt til grunn for klimastrategien ønsker vi oppdatere løpende siden det skjer på dette området.

For mer informasjon ta kontakt med heidi.neilson@oslohavn.no.

Et containerskip til Oslo erstatter 10 km kø på veien. Et vanlig containerskip som seiler inn Oslofjorden erstatter ca. 400 semitrailere på hovedveiene mot Oslo. Hvis disse trailerne kjørte i kø, ville køen være omtrent 10 km lang. Skipet og traileren er vist i samme målestokk.

Klimautslipp

Oslo Havn ønsker å redusere utslipp til luft fra havnedriften. Tiltak som elektrifisering av bilparken og havneutstyret bidrar, og de store kuttene skjer med mer miljøeffektiv containterdrift, samt flere miljøeffektive skip og drivstoff. Kravene til svoveldirektivet krever at skip må benytte mer miljøvennlig drivstoff, eller bruke skrubbere fra og med januar 2015.

Landstrøm er et populært tiltak i Oslo Havn. Color Line bruker landstrøm på begge sine skip hver eneste dag i Oslo. Oslo Havn utreder hva som skal til for å tilby landstrøm til cruiseskip og containerskip i framtiden. Landstrøm krever store investeringer både for havna og rederiene, og det kutter luftutslipp kun dersom vi har brukere som benytter seg av landstrøm.

Faktaark landstrøm om ferger og cruiseskip

Oslo Havns landstrømpolicy

 

Utviklingsarbeid utført i Oslo Havn om strøm til skip

Forprosjekt "Lavutslippsløsninger på Vippetangen" (HAV og Sweco 2017)

 

ReChargeprosjektet om valg av landstrøm som gir mest miljøeffekt og mulig lading for framtidig skip (DNV-GL, ABB, Cavortech og Oslo Havn).

Film om Rechargepresjektet - om gods- og cruiseskip

Film om Rechargeprosjektet - kort viser kun cruise

  

Kvalitetssikring av landstrøm på Vippetangen (Norconsult 2014)

Utredning om landstrøm på Vippetangen for ferger og cruiseskip (Andersen og Askjem 2013)

 

 

Med LED lys på Akershusstranda har vi mye mer lys for 1/3 av strømforbruket.

Klimautslipp

Oslo Havn jobber også for å redusere energibruken. ENØK-tiltak er gjennomført i mange av havnas bygg, og utebelysningen har blitt oppgradert med miljøvennlige LED.

Miljøpolitikken i Oslo Havn KF omhandler utslipp til luft, energibruk og avfallseffektivisering. Mål og tiltak for og kutte klimagasser er beskrevet i årlig miljøstatusrapport.