Gode råd for mer gods på sjøen

Fakta

AP- politiker Else-May Botten overleverte 15.juni rapporten fra kampanjen
"Fra land til sjø" til Fiskeri- og kystministeren og Samferdselsministeren.  

Her foreslåes flere tiltak for å få mer gods fra land til sjø

Gode råd for mer gods på sjøen

Kampanjen "Fra land til sjø" har reist kysten rundt for å få innspill til å få mer gods på sjøen. En rapport med konkrete tiltak foreligger nå.

Stortingspolitikeren Else-May Botten (A) leverte rapporten til Fiskeri- og kystministeren og Samferdselsministeren 15. juni
Rapporten oppsummerer de innspillene til tiltak som har kommet inn til kampanjen ” Fra land til sjø”  som har pågått siden februar i år.

Mer gods på sjøen
Formålet med kampanjen «Fra land til sjø» har vært å få næringslivet og aktører langs kysten til å være med på å utforme tiltak som skal få dem til å velge sjøveien når de sender gods.

- Ett godsskip kan frakte den samme mengden gods som 200 langtransportbiler frakter langs landeveien. Dersom man får en del av denne trafikken over til sjø, vil det frigi kapasitet på veiene samtidig som miljøgevinstene vil bli store, sier Aps maritime talskvinne, Else-May Botten til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Fra vrakpant på skip til landstrøm
Blant virkemidlene finner vi blant annet vrakpantordninger for fornyelse av flåten, økte avskrivingssatser for skip, styrking av virkemiddelapparatet, nettolønnsordninger og krav til miljøvennlig transport ved offentlige anskaffelser. Langs kysten har folk dessuten vært opptatt av en gjennomgang av losordningene, vurdere økt bruk av landstrøm, blant annet for cruisetrafikken, samt å stimulere til økt bruk av LNG som drivstoff.
Det pekes videre på behov for en nasjonal havnestrategi og flerbrukshavner, og ikke minst en solid gjennomgang av avgifter og gebyrer.