Godsomsetningen økte i 2013

Fakta

 

Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. En vanlig uke kommer det mellom 50 og 70 skip med gods og passasjerer til havna.

Godsomsetningen økte i 2013

Totalomsetningen på gods økte med over tre prosent i 2013.

Nivået på våtbulk, som i første rekke består av petroleumsprodukter, har holdt seg relativt stabilt på. ca. 2,1 millioner tonn pr. år de siste 10 årene. Oslo er en stor oljehavn, og 25 % av landets oljeforbruk til boliger og drivstoff kommer inn over Sjursøya. Hver dag går to 300 meter lange tog til flyplassen på Gardermoen med flydrivstoff..

Stor økning i tørrbulk

I 2013 var det en markant økning i tørrbulktrafikken med hele 11% sammenlignet med året før.Tørrbulkvarer, som for det meste består av sement, korn, salt, sand og dumpingmasse, har store svingninger fra år til år, noe som i første rekke skyldes variasjoner i byggevirksomheten i Oslo-området.

Containere LO/LO har etter 2010 variert lite. Godsmengden har ligget på ca. 1,3 mill. tonn pr. år, mens antall containere målt i TEU er i overkant av 200 000. I 2013 var det en økning i antall tonn gods, mens antall TEU var det samme som i 2012. Veksten i godsmengde skyldes at inngående gods har økt med 5,5.

Utgående gods hadde derimot en svak nedgang, noe som reflekterer den svake utviklingen i norsk vareeksport. Oslo er først og fremst en importhavn hvor 73 % av containergodset er importvarer. 202 497 containere gikk over Oslo havn i 2013, noe som er så godt som likt i 2012.

Godsomsetningen økte i 2013

Flere varer på fergene

Nesten 1/3 del av stykkgodset som transporteres over Oslo havn fraktes på utenlandsfergene. Mengden gods som transporteres med utenriksfergene har lenge hatt en fallende tendens, og er nå ca. halvparten av hva den var i 2000. I 2013 var det for første gang siden 2006 en økning i godsmengden. På fergerutene til og fra Danmark var det i 2013 en betydelig vekst i godsmengden. Bilimporten er svært konjunkturfølsom, og antall kjøretøyer som importeres over Oslo havn gikk kraftig ned under finanskrisen i 2008 og 2009. Etter et oppsving i 2010 og 2011 har antallet de siste to årene gått noe ned. I 2013 ble 55 000 biler importert.

Godsomsetningen økte i 2013

Svak nedgang i passasjerer

Oslo er Norges største passasjerfergeterminal, med tre faste ruter til Danmark (Frederikshavn og København) og Tyskland (Kiel). Antallet passasjerer med disse rutene gikk noe ned i 2013, med størst nedgang i reisende til og fra Tyskland.

Cruisetrafikken på Oslo havn hadde en svært sterk vekst fram til 2011. Mellom 2002 og 2011 var det mer enn en tredobling av denne trafikken. De to siste årene har det derimot vært en svak nedgang i tallene, noe som reflekterer et mer usikkert internasjonalt cruisemarked. Utviklingen i retning av større skip har fortsatt, og i 2013 hadde cruiseskipene som anløp Oslo i gjennomsnitt ca. 1900 passasjerer om bord. 

Mange biler

Oslo Havn er Norges nest største havn for bilimport. I fjor kom 55 000 nye biler inn til Oslo gjennom havna.

 Stabil lokal fergetrafikk

Den lokale fergetrafikken i Oslo er svært populær, og har vært stabil over lang tid, selv om passasjertallene med tur- og charterbåter har hatt en viss nedgang. Passasjertrafikken i Oslo havn er svært sesongbetont. Det samlede antall passasjerer pr. måned er under 400 000 i januar og februar, mens det i sommermånedene er godt over det dobbelte av dette.

Se årsberetningen for Oslo Havn KF 2013

Godsomsetningen økte i 2013

 

 

 

 

Trafikktall2009201020112012 2013 
Godsomsetning (1000 tonn)527554085715 5639 5814  
-Våtbulk 2081 2086 2075 21232098  
-Tørrbulk10661019 1341 1312 1455  
-Stykkgods 2129 2303 2299 2204 2261  
-Containere lo/lo1175 1303 1347 1279 1314  
-Gods med bil- og passasjerferger721 709 661 629 651  
-Annet stykkgods232 291 291 296 296  
Containere lo/lo (TEU) 179 000 202 000 209 000 203 000203 000  
Kjøreretøy import/eksport39 000 56 000 64 000 59 000 55 000  
Passasjerer utenriks (1000 pers)2530 2549 2654 2765 2665  
-Bil- og passasjerferger2260 2288 2341 2462 2365  
-Cruise270 261 313 303 300  
Anløp (lasteskip og pass.skip)2825 2803 3039 3067 2990  
Bruttotonnasje 67,768,2 70,1 70,7 70,7