Høyt anleggstrykk på Sjursøya

Høyt anleggstrykk på Sjursøya

På Sjursøya er det for tiden stor anleggsvirksomhet, samtidig som den ordinære driften skal gå sin gang.

På store deler av Sjursøya foregår det nå omfattende anleggsvirksomhet i forbindelse med byggingen av den nye godshavna. En av de synlige endringene er restruktureringen av bulkterminalen, og første ledd i prosessen er riving av skur 87 (øverste bildet). Deretter vil skur 85, naboskuret mot vest, bli revet. Disse skurene har i mange år vært disponert av Felleskjøpet Agri SA, og de har engasjert AF Decom som entreprenør for gjennomføring av rivearbeidene. Etter rivingen vil en del plass frigjøres for strukturering av den fremtidige godsterminalen.

Bildet under: Område av havnen hvor det foregår legging av nytt underlag. Samtidig foregår det normal drift på containerhavnen

Høyt anleggstrykk på Sjursøya

Oslo Havn har satt seg mål om at det i 2030 skal komme 50 prosent mer gods til havna enn i dag. Et vanlig containerskip som seiler inn Oslofjorden erstatter cirka 400 semitrailere på hovedveiene inn mot Oslo, noe som vil bidra sterkt til å avlaste et allerede sterkt trafikkert veinett. I dag har Oslo kapasitet til å håndtere 260 000 containere (TEU, som tilsvarer 20 fots containere). Når den nye containerterminalen er ferdig utbygd, kan vi i fremtiden håndtere totalt 450 000 containere (TEU). I 2015 / 2016 skal terminalen etter planen ha en kapasitet på 300 000 / 350 000 TEU.

Bildet under: Hellelegging på Sjursøya

Høyt anleggstrykk på Sjursøya

 

Bildet under: Riveprosess av skur 87, sett mot nord

Høyt anleggstrykk på Sjursøya

 

Tekst & foto: Christian Ruscetta