Trafikkomlegging i Bjørvika

Trafikkomlegging i Bjørvika

Natt til torsdag 5. juni åpner Kong Håkon 5s gate og Nordenga bru for trafikk. Det blir sterkt redusert framkommelighet i Bjørvika i forbindelse med omleggingen.

Kong Håkon 5s gate kobles til Dronning Eufemias gate og Nordenga bru. Omleggingen er den siste i Bjørvika før sommeren, og markerer at arbeidene med Kong Håkon 5s gate, som har pågått i 3 år, blir ferdigstilt.

Redusert framkommelighet

Anleggsarbeidene med å koble Kong Håkon 5s gate til utkjøringen fra Ekebergtunnelen krever plass. Statens vegvesen blir derfor nødt til å redusere fra to til ett felt mellom utkjøringen fra Ekebergtunnelen og Dronning Eufemias gate i begge retninger.

I forbindelse med omleggingen i morgen blir det risiko for kødannelse i Ekebergtunnelen. Fram til 10. juli vil det være ett felt i hver retning mellom Ekebergtunnelen og Bjørvika. 

Kjøremønster i Bjørvika fra 5.juni

Sykkel i Bjørvika fra 5.juni

Gangruter i Bjørvika fra 5.juni

Omleggingen 5. juni punktvis:

• Kong Håkon 5s gate åpner for trafikk

• Nordenga bru gjenåpnes

• Kong Håkon 5s gate kobles til Ekebergtunnelen i sør og mot Dronning Eufemias gate og Nordenga bru i nord

• Den gamle traseen fra Ekebergtunnelen mot Bjørvika stenges

• Havneveien stenges for gjennomgangstrafikk i vestgående løp før Akerselva

• Den midlertidige gang- og sykkelbrua over mot Havneveien blir stengt og rives neste uke

• Sykkelfelt merkes i Dronning Eufemias gate fra Bispegata og til Stasjonsallmenningen

• Det anbefales å benytte midlertidig sykkelvei fra Stasjonsallmenningen over til Operagata

• Syklister kan også benytte søndre fortau langs Dronning Eufemias gate

• Det er fattet et midlertidig vedtak om ikke å tillate el-biler i kollektivfelt i Dronning Eufemias gate av hensyn til bussavviklingen

• Eget kollektivfelt i begge retninger på Nylandsveien bru etableres natt til 6. juni

Les mer på Statens vegvesens nettsider