Trafikkomlegging ved Sydhavna

Trafikkomlegging ved Sydhavna

26. oktober legges trafikken langs Mosseveien om ved Sydhavna, og den nye brua til havneområdet tas i bruk.

Utgående trafikk vil etter dette tidspunktet bli lagt over det nybygde lokket, mens inngående trafikk inntil videre fortsetter som i dag. Havneområdet får ny adkomstmulighet fra nord, via den nybygde brua. Vegvesenet ber trafikantene være ekstra oppmerksomme på det nye kjøremønsteret i morgenrushet mandag 27. oktober.

Omleggingen punktvis:

  • Mosseveien utgående bli stengt i kortere perioder nattestid i helgen 25. – 26.oktober
  • 26. oktober legges utgående trafikk opp på lokket
  • Den nye brua tas i bruk, adkomst til havneområdet blir nordfra via ny bru eller Havneveien
  • Den gamle avkjøringsbrua til Havneområdet stenges

Sydhavna-utbyggingen består av et lokk over Mosseveien ved Kongshavn, med rundkjøring på toppen. Når anlegget står ferdig i 2015, får godstrafikken direkte adkomst til havneområdet via den nye brua både fra sør og nord. Framkommeligheten for busser, gående og syklende vil bli vesentlig forbedret. Krysset vil i sin endelige utforming ha seks kjørefelt: To kjørefelt, to av- og påkjøringsfelt og to kollektivfelt. Kollektivfeltet vil gå over lokket. Utbyggingen av Sydhavna henger sammen med Fjordbyprosjektet i Oslo, hvor all godsvirksomheten til Oslo havn konsentreres til Sydhavna. For å ta unna trafikkøkningen til og fra havneområdet, er det behov for ny adkomst. Mosseveien har i dag ca. 30.000 biler i døgnet. Ca. 8.000 av disse kommer fra havna. I 2025 forventes havnetrafikken å ha økt til 14.000. Halvparten av dette vil være tungtransport.

Se hvordan kjøremønsteret blir på Mosseveien fra 26.10.2014

Se også www.vegvesen.no/Europaveg/e18sydhavna for oppdaterte trafikkmønstre.

Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen/Vianova