Nattarbeid på Filipstad

Fakta

Alunskifer og forunsenset masse fra grunnarbeider i regjeringskvartalet skal fraktes ut fra Filipstadkaia.

En må dessverre påregne at dette vil skape støy, og at det kan være til ulempe for omgivelsene.

Vi beklager de eventuelle støyproblemene disse arbeidene vil medføre.

Nattarbeid på Filipstad

Alunskifer og forurenset masse fra S-tomta i Regjeringskvartalet fraktes med skip fra Filipstadkaia i Oslo til Langøya utenfor Holmestrand.

For å gjennomføre dette er det planlagt nattarbeid på Filipstad på ukedagene. Utskipingen startet i desember, og slik det ser ut nå vil arbeidet foregå frem til medio april 2016.  

Ca. 81.000 tonn med masse skal fraktes med skip utfra Filipstadkaia. 15 lastebiler kjører i skytteltrafikk mellom regjeringskvartalet og Oslo Havn.

Arbeidet i Regjeringskvartalet skjer i regi av Statsbygg med Implenia Norge AS som entreprenør. NOAH i Holmestrand skal ta hånd om massene fra de pågående grunnarbeidene på tomta der hvor S-blokken stod. Grunnarbeidene skal legge til rette for sikker teknisk infrastruktur i det nye regjeringskvartalet.

Nattarbeid for å unngå kø
En har valgt å legge transporten og utskipingen til natten for å unngå transport i rushtiden.

Beregninger utført av NOAH, viser at valgt transport med to båter fra kveld kl 20.00 til ca. 05.00 på natten erstatter 240 lastebilturer hvor hver tur har en belastning på veinettet i 9 timer. Alternativt transport på dag/kveld vil gi en dobbelt så lang lastetid, ca. 18 - 20 timer. Med tanke på all tomgangskjøring i kø vil vei- og miljøbelastningen bli vesentlig høyere dersom alt gjøres på dagtid.

På kaia vil massene som i all hovedsak består av alunskifer, lastes i båt via lasterampen. Gravemaskin brukes til å få plassert massene jevnt på båten. En må dessverre påregne at dette vil skape støy, og at det kan være til ulempe for omgivelsene. Vi beklager de eventuelle støyproblemene disse arbeidene vil medføre.

Støy
Grensene for støy (T-1442 havn/industri/bygg- og anleggsstøy) er tidsmidlet (gjennomsnittlig støy i en tidsperiode) 45 dB om natten og maksimalt nivå 60 dB.  Støyberegninger viser at denne aktiviteten kan overskride støygrensene med 5 dB, kanskje 10 dB i de meste støyende situasjonene. Det forventes at fysiske støymålinger vil vise en viss variasjon avhengig av værsituasjon, drift og målepunkt. Basert på erfaringer fra tilsvarende aktivitet andre steder i havna har vi grunn til å tro at de mest utsatte naboene kan være berørt av denne støyen.  

I slike situasjoner er det naturlig å varsle naboer og myndigheter i forkant. Det gjorde ikke Oslo Havn denne gangen, og det beklager vi.

Det er dialog mellom partene for å finne muligheter for å tilpasse arbeidene og slik redusere støybelastningen.

Oslo Havn KF har gitt tillatelse til utskipingen. Dette er havneaktivitet og Oslo Havn har som oppgave å legge til rette for og fremme sjøtransport. Å skipe massene ut sjøveien er smart for miljøet. Klimastudier fra Oslo Havn, utført sommeren 2015, viser at dersom massene skulles kjøres på bil hele veien til deponi på Langøya, ville dette gitt opp mot 75 % mer klimagass- og luftutslipp.

Samtidig har vi forståelse for at utskipingen av disse massene kan være utfordrende for nabolaget.

Kontaktinfo:

Om utskiping av masser på Filipstadkaia, Nils Nilsen i NOAH mob 476 47 707

Om byggeprosjektet i regjeringskvartalet, prosjektleder Statsbygg Anders Wethal mob 958 18 141

Om vurderinger gjort og annen aktivitet på Filipstadkaia i Oslo Havn KF, miljøsjef Heidi L. Neilson 476 01 857