Ønsker asfaltverk på Sjursøya

Ønsker asfaltverk på Sjursøya

NCC ønsker å etablere et permanent material- og asfaltanlegg som skal forsyne Oslo og omegn med byggematerialer og asfalt.

Anlegget vil erstatte dagens midlertidige anlegg på Ormsund, som har tillatelse frem til 2018.
Søknaden ligger til behandling hos Plan- og bygningsetaten.

Pukk, sand og grus vil komme sjøveien til materialterminalen og forsyne det tilknyttede asfaltverket, entrepenørmarkedet og vei- og jernbaneprosjekter i Oslo og omegn. Materialterminalen på Sjursøya vil ha en samlet kapasitet på ca. 8000 tonn pukk og grus. Asfaltverket dimensjoneres for en kapasitet på 200 tonn/time, med forventet årsproduksjon på ca 200 000 tonn.

Kortreist asfalt til Oslo og omegn
Oslo vokser, og trenger betong, asfalt og byggematerialer til en befolkning som skal bygge, leve og bo.

Lokal asfaltproduksjon har flere fordeler, fordi det reduserer transport og belastning på veinettet. Asfaltproduksjon utenfor Oslo fører til vesentlig mer transport på vei. En permanent lokalisering gjør at en kan investere i et moderne, lukket siloanlegg for effektiv massehåndtering, som igjen både er arealeffektivt og gunstig i forhold til miljø og energi.

Lokaliseringen er i god avstand fra bebyggelse, og de sikkerhetsmessige hensyn til nabolag og området rundt vil ivaretaes.