Dialogkonferanse om landstrøm

Dialogkonferanse om landstrøm

Oslo Havn inviterer til dialogkonferansen På vei til nullutslippshavn 23. juni.

Vi tar Oslo kommunes miljøambisjoner om nullutslipp på alvor og inviterer markedet til å bidra til å finne de beste løsningene for landstrøm. Oslo Havn har fått ni millioner i Enovastøtte for å bygge et landstrømanlegg til utenlandsferger på Vippetangen. Vi ønsker innspill til fremtidsrettede løsninger som kan løse flere behov.

-    Oslo har svært høye ambisjoner på klimafeltet og vil kutte nær alle klimautslipp innen 2030. Oslo Havn er en svært viktig aktør i dette arbeidet. For å få gode effektive løsninger for fremtiden, må vi også ha bransjen med på laget. Når flere varer, gods og personer reiser kollektivt på sjøen er det mulig å halvere klimautslippene fra transport. Gode landstrømløsninger blir et viktig premiss for dette, sier Geir Lippestad (A), byråd for næring og eierskap.

Oslo Havn kan bidra

-   Oslo havn kan bidra til at byen når sine miljømål. Vi vil flytte transport av varer og gods fra vei til sjø for å redusere kø på veiene, klimautslipp og gi bedre byluft. Samtidig kan sjøtransporten bli enda mer miljøeffektiv. Vi tror på partnerskap og dialog om praktiske gode løsninger for å gå mot lavere utslipp og gjøre sjøtransporten enda mer konkurransedyktig. Min forventning er at dialogkonferansen skal vise oss de teknologiske mulighetene og hvilke kostnader og miljøeffekter de fører med seg, sier havnestyreleder, Roger Schjerva. 

Dialogkonferansen gjennomføres i Oslo Havns lokaler. På konferansen vil Oslo Havn invitere til dialog om mer fleksible landstrømløsninger. Samtidig åpner vi opp for innspill om framtidens skip og behov, og hvordan havna kan tilrettelegge for dette. Leverandører får presentere egne løsninger på ordinære landstrømanlegg og mulige flerbruksløsninger på sikt.

Konferansen vil åpnes av byrådssekretær for næring og eierskap, Bettina Thorvik.

Tid:23. juni 2017 kl. 10-15.00

Dialogkonferansen er første del av anskaffelsen av et landstrømanlegg på Vippetangen og invitasjonen er utlyst på Doffin og TED. Det er 40 påmeldte til konferansen.

Kontakt:

Om dialogkonferansen: Heidi Neilson, miljøsjef Oslo Havn KF,mobil: +47 476 01 857Mer informasjon

For mer informasjon se case for dialogkonferansen. Havnestyret behandler sak om etablering av landstrøm 15. juni 2017. Eventuelle føringer fra styret kan medføre endringer. Alt deles på oslohavn.no.

Invitasjonen er lyst ut på Doffin og TED og kan gjerne deles videre til underleverandører og andre. Vi forventer stor pågang til arrangementet, samtidig som vi har begrenset med plass. Deltakelsen til relevante leverandører vil bli prioritert. Det er satt en begrensning på 2 personer fra hver leverandør, og vi ber om bindende påmelding for alle deltakere. Vi bekrefter om du har fått plass en uke før.

Gjennomføring av dialogprosessen
For å sikre hensynet til likebehandling, gjennomsiktighet og forutsigbarhet i prosessen, lyses denne invitasjon ut på Doffin og TED som en veiledende kunngjøring. Deltagelse på dialogkonferanse og besvarelser på denne invitasjonen vil ikke forplikte noen av partene i forhold til en planlagt påfølgende anskaffelse.

Intensjonen med dialogkonferansen er å fremskaffe et godt grunnlag for den endelige kravspesifikasjonen.