Flere varer og reisende sjøveien til Oslo

Flere varer og reisende sjøveien til Oslo

I 2016 kom det mer varer og gods til havna enn året før. Stadig flere velger å reise sjøveien lokalt i Oslo.

I overkant av 6 millioner tonn gods kom over Oslo havn i 2016, en økning på 4,8 % fra året før, viser trafikktallene og årsberetningen for Oslo havn i 2016. Over en sjettedel av dette, 1,2 millioner tonn er forbruksvarer i containere.

Sykler, kaffe, klær og biler tar sjøveien til deg og meg
207 000 containere (TEU), som er 5,7 prosent flere enn året før, kom over Norges største containerhavn i 2016. Inne i containerne er det alt fra vin til bøker, klær og sko som i all hovedsak skal til Oslo og nærområdene.

- Å få mer av disse varene over på sjøen og vekk fra lastebiler i kø på veiene, gir ikke bare lavere blodtrykk hos pendlere, men er også bra for miljøet. Ett containerskip til Oslo erstatter 400 trailere på veiene og én mil med kø. Sjøtransport er bra for klima, miljøet og for byluften, og er et viktig bidrag til det grønne skiftet og at byen når sine klimamål, sier fungerende havnedirektør Åsa Nes.

Stykkgodsvolumene (containergods, fergegods, import av biler og annet stykkgods) har vært svakt stigende til tross for sterk konkurranse mot veitransport på Europalast og nedleggelse av norsk eksportindustri de siste årene. Sjøtransporten øker sin andel av europalasten i containermarkedet, selv om veien fortsatt dominerer. Å flytte enda mer av godset og varene fra vei til sjø blir fortsatt en av de viktigste oppgavene for sjøtransporten og havna i årene fremover.  

Salget av nye biler og spesielt el- biler har gjort at importen av biler har holdt seg høy de siste årene. Oslo havn er Norges nest største bilhavn og nesten 58 000 biler kom i fjor med båt til Oslo og til spente nybilkjøpere. 

Byggematerialer til et Oslo som vokser
Oslo vokser og det er ventet 35 % flere innbyggere i hovedstaden i 2040 enn i dag, fra dagens vel 660 000 til nesten 900 000 innbyggere. Jo flere som bor og jobber her, jo mere råvarer og byggematerialer og veier til å leve, bygge og bo trenger vi. 

Siden 2012 har veksten i tørrbulkprodukter som sement, betong, korn og salt vært betydelig. Veksten er avledet av stor byggeaktivitet og store byggeprosjekter i Oslo regionen, variasjon i kornbehovet og behov for veisalting. Når gods og varer til byggebransjen fraktes sjøveien reduseres køene på veiene, luftforurensningen og utslippene av klimagasser.

Oslo - en stor oljehavn

Oslo er en stor oljehavn og 40 %  av landets private oljeforbruk til boliger og drivstoff kommer til Sjursøya. I fjor var det en liten nedgang i våtbulkprodukter. Oljepris og lagerbeholdninger er avgjørende for mye produkt som mottas og lagres. I tillegg vil varme vinter, transportbehov, alternativ drivstoff, tillegg/bortfall av enkelte storkunder ha betydning for hvor mye som kommer inn.

Cruiser til Oslo
I 2016 hadde Oslo havn 82 cruiseanløp som var en nedgang fra året før. Mye av nedgangen skyldes EUs svoveldirektiv for skipsfart i 2015, der en antok at kostnadene for lavsvovel drivstoff ville bli betraktelig høyere enn de ble. Gunstig oljepris og kronekurs kompenserte for dette, men siden rederiene lager sine seilingsplaner 2-3 år i forkant, ser man først effekten av dette nå for 2017-2018.

I 2017 ventes 101 cruiseskip å legge til i Oslo havn. Det er en økning på over 20 prosent fra året før. I gjennomsnitt er det ca 2 000 passasjerer om bord på hvert cruiseskip, som betyr at det bør bli over 200 000 cruiseturister som vil besøke hovedstaden i år.

Flere velger å reise sjøveien lokalt
Det har vært en betydelig passasjervekst de siste årene, og spesielt i 2016. Veksten kommer fra innenrikspassasjerer, spesielt de reisende på lokale ferger og på interkommunale ferger som Nesoddenbåten, som økte med 400 000 passasjerer i fjor.
De tre daglige fergeanløpene mellom Oslo,  Danmark og Tyskland er populære med 2,3 millioner passasjerer i 2016, som er noe færre enn året før.