Høring til forskrift om saksbehandlingsgebyr

Forskrift for saksbehandlingsgebyr av søknader om tillatelser etter havne og farvannsloven er ute til høring til 14. august.

I henhold til forskrift om saksbehandlingsgebyr etter lov om havner og farvann § 1, jfr. havne- og farvannsloven § 6 kan kommunen i forskrift fastsette gebyr for behandling av søknad om tillatelse etter havne- og farvannsloven § 27 første ledd. Oslo Havn KF sender med dette ut forskrift om saksbehandlingsgebyr, på høring.

Etter den gamle havne- og farvannsloven kunne saksbehandlingsgebyr finansieres gjennom kommunale havneavgifter. Dette medførte at det i all hovedsak var sjøtransporten som finansierte kommunens saksbehandling. Dagens havne- og farvannslov opphevet denne ordningen, og erstattet den med muligheten til å fastsette lokale forskrifter for innkreving av saksbehandlingsgebyr. Bakgrunnen for dette var at kostnader forbundet med offentlige myndighetshandlinger skal falle på den som pådrar kostnadene.

Gebyret som kan fastsettes skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader knyttet til behandling av søknad om tillatelse. Det kan heller ikke ilegges gebyr for behandling av klage over vedtak. Et tiltak som er søknadspliktig etter havne- og farvannsloven kan også være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. For søkeren kan det derfor påløpe flere gebyrer parallelt.

Eventuelle merknader sendes innen 14. august 2017 til postmottak@hav.oslo.kommune.no (merkes 2017/938).

Ved spørsmål, ta kontakt med Katrine Brede Didriksen på telefon 408 78 041 eller katrine.brede.didriksen@ohv.oslo.no

Se høringsutkast til forskrift om saksbehandlingsgebyr