Oslo Havn vil støtte maritim kultur og aktivitet

Oslo Havn vil støtte maritim kultur og aktivitet

Oslo Havn søker aktører i havna som kan bidra til en levende byhavn med et mangfold av maritim kultur og aktivitet i bynære områder.

Oslo Havn har satt av 300 000 kr, og ønsker å inngå avtale med fem aktører som har aktiviteter som er fremadskuende, undervisningsrettet og havnerelatert.

Økonomisk støtte kan innvilges til institusjoner, organisasjoner, foreninger og i forbindelse med tiltak, formål og prosjekter som kan skape et levende byrom med et mangfold av maritim kultur og aktivitet.

Fra 2018 til 2022 er barn, ungdom og maritim kultur prioritert gruppe.

Aktørene må:

• ha fast tilholdssted i havna
• bidra til å skape et maritimt miljø og drive sjørettet virksomhet
• bidra på Oslo Havns årlige arrangement «Havnelangs»

Det er også forventet at:

• Partneren skal bidra inn i omdømmebyggingen av Oslo havn
• Partneren skal legge til rette for aktiviteter som bidrar til mangfold av maritim kultur og aktivitet i bynære områder.

Avtalene gjelder for et år av gangen, og kan forlenges etter ny søknad. Utlysning av partneravtalene skjer på Oslo Havns nettsider med fastsatt søknadsfrist. Alle partneravtaler publiseres på nettsidene til Oslo Havn KF, www.oslohavn.no etter inngåelse. 

Søknad sendes postmottak@hav.oslo.kommune.no innen 10. januar 2018. Merk søknad "partneravtale Oslo Havn 2018- 2022".

Foto: Visit Oslo

Strategi Partneravtaler Oslo Havn 2018- 2022.

Spørsmål?

Kontakt Anette Brække mob 917 83 726