Bygger god sikkerhetskultur

Bygger god sikkerhetskultur

Oslo Havn KF jobber kontinuerlig med å bygge en god sikkerhetskultur i havna.

- Det er avgjørende at beredskaps- og sikkerhetsarbeidet er godt forankret i ledelsen og hos kundene, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.
 
Kommunens Beredskapsetat hadde nylig tilsyn med Oslo Havn KF. Havna besto tilsynet uten at det ble funnet avvik. Nå er også Oslo Havn KFs nye Beredskaps- og havnesikringsplan godkjent av Kystverket.

- Det gjøres mye godt beredskaps- og sikkerhetsarbeid både internt i Oslo Havn KF og hos kundene. Men vi må alltid jobbe for å bli bedre. Beredskaps- og sikkerhetsplanene skal sitte som en ryggmargsrefleks, og være integrert i den daglige virksomheten. De skal forstås og etterleves av hver enkelt som har en rolle i arbeidet.  Derfor trenger vi kontinuerlige øvelser, samt daglig oppmerksomhet på mulige avvik, sier havnedirektør Ingvar M. Mathisen.   

Nullvisjon
Oslo Havn KF og kundene i havna skal være oppmerksomme på faren for store og mindre ulykker. Politiet og nødetatene har hovedansvaret for rednings- og sikringsarbeidet hvis ulykken skjer, men Oslo Havn KF er forpliktet til å ha oversikt og kontroll over leietakerne, samt ha en god beredskaps- og havnesikringsplan.

I Sydhavna har Oslo Havn KF sammen med kundene etablert et eget Sikkerhetsforum. Forumet har månedlige møter og rapporteringer. Det skal arbeide etter et felles forpliktende mandat, og sikre et dynamisk og oppdatert risikobilde for Sydhavna.

- Målet er null ulykker, tap eller skade på mennesker, materiell og miljø. Den enkelte virksomheten skal ha oversikt og kontroll. Sikkerhetsforum skal også jobbe på tvers av virksomhetene og ha dialog om temaer som berører sikkerhet i Sydhavna. Det skal ha kontinuerlig oppmerksomhet på hendelser, og tilløp til hendelser med potensiale for dominoeffekt, sier havnedirektøren.

Bygger god sikkerhetskultur


Kriseledelsen i Oslo Havn KF vil bygge en god sikkerhetskultur.

Fra venstre: Trafikkdirektør, Einar Marthinussen, Åsa Nes, eiendomsdirektør, Siv Ellen Omland, kommunikasjonssjef, Solveig Eikeland, stabsdirektør, Svein Olav Lunde, teknisk direktør og havnedirektør Ingvar M. Mathisen.